Voor een betere beleving wijzig uw browser CHROME, FIREFOX, OPERA of Internet Explorer.

Algemene voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Door het bezoeken van onze advertenties gaat u akkoord met deze bebruiksvoorwaarden. BMW Vergelijker raadt iedereen die gebruik maakt van de advertenties of van een van deze diensten (een “gebruiker“) aan, deze gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. BMW Vergelijker kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

 • Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze advertenties gebruikt

 • Niet toegestaan gebruik van de advertenties

De inhoud van de advertenties mag door de gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 advertenties of 100 hyperlinks naar advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke advertenties. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de advertenties te wijzigen, anders dan beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een advertentie plaatsen op de advertenties (“adverteerders“) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met advertenties rust het databankrecht van BMW Vergelijker. Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar advertenties op een andere advertenties weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van BMW Vergelijker is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij BMW Vergelijker daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om advertenties op de advertenties te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats advertentie’ knop.

Het is niet toegestaan om advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij BMW Vergelijker daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

 • Misbruik van de advertenties en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door BMW Vergelijker. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van BMW Vergelijker verzonden.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. BMW Vergelijker kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de advertenties, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de advertenties verstoort:

 1. BMW Vergelijker kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van BMW Vergelijker of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
  b. BMW Vergelijker kan een of meerdere advertenties van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaald bedrag.

BMW Vergelijker kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan BMW Vergelijker binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

 • Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de advertenties foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de advertenties of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de advertenties zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

 • Beperking aansprakelijkheid BMW Vergelijker 

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van BMW Vergelijker;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de advertenties of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de advertenties;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de advertenties; of

(v) wijzigingen in de diensten van BMW Vergelijker of wijzigingen in of op de advertenties.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de gebruiker aan BMW Vergelijker heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

 • Wijzigingen van de diensten en de advertenties

BMW Vergelijker kan de advertenties of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

 • advertenties en diensten van derden

De advertenties bevat verwijzingen naar de advertenties van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). BMW Vergelijker heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze advertenties. Op deze advertenties gelden de (privacy)regels van die betreffende advertenties. Indien u vragen over deze regels van advertenties van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende advertenties. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

 • Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van BMW Vergelijker kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

 • Ervaringen

Gebruikers kunnen worden gevraagd om een beoordeling te geven over een adverteerder met wie zij over een advertentie hebben gecommuniceerd, veel interactie hebben gehad. De gegeven beoordeling bestaat uit een aantal sterren en een standaardtekst die de gebruiker kiest. De beoordeling is publiek zichtbaar enkele dagen nadat deze is gegeven.

BMW Vergelijker heeft geen invloed op de beoordelingen. Het kan gebeuren dat een beoordeling de feitelijke situatie niet (geheel) correct weergeeft.

Een beoordeling:
a. moet naar waarheid worden gedaan;
b. moet betrekking hebben op de betreffende adverteerder;
c. moet betrekking hebben op de advertentie waarvoor de optie tot beoordelen wordt geboden;
d. mag niet worden gedaan met het waarschijnlijke oogmerk de adverteerder te schaden of anderszins misbruik te maken van ervaringen.

II Regels voor het plaatsen van advertenties

 1. BMW Vergelijker is een advertentieplatform

BMW Vergelijker is een platform waar een adverteerder advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze advertenties kan bekijken.

BMW Vergelijker is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder en een gebruiker tot stand komt. adverteerders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen. 

 1. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de advertenties

2.1  advertenties die door een adverteerder op de advertenties worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de onderstaande algemene regels. Wij adviseren u om altijd goed op te letten onder welke regels een advertentie valt. 

2.2 Het opmaken van een advertentie:

 1. In iedere advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.
 2. Elke titel en elke tekst van een advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.
 3. Titels en teksten van advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
 4. Het is niet toegestaan om gratis advertenties meer dan één keer op de advertenties te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke advertenties op de advertenties online/ geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één advertentie tegelijk op de advertenties aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke advertenties of meerdere advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.
 5. Indien een advertentie voor het einde van de initiële advertentieperiode (of een verlenging van de advertentieperiode) van de advertenties wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke advertentieperiode een identieke advertentie of een advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan). 

2.3 advertentie-inhoud die niet is toegestaan:

 1. De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
 2. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de gebruiker op een product dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren.
 3. Een advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
 4. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
 5. In gratis advertenties mogen enkel advertenties worden vermeld of links naar advertenties worden opgenomen, indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan om advertenties te vermelden of links naar advertenties op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertenties of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
 6. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde advertenties te genereren.

Zowel adverteerder als gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. adverteerders en gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de advertenties van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

 1. Het plaatsen van een advertentie

  3.1. Mijn BMW Vergelijker

Een adverteerder plaatst zijn advertentie via de knop ‘plaats advertentie’ op de advertenties. Voordat een adverteerder een advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van advertenties.

3.2. Totstandkoming advertentieovereenkomst tussen BMW Vergelijker en adverteerder

 1. Nadat de adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button ‘Plaats advertentie’ een advertentie aanmaken. Tijdens het aanmaken van de advertentie kan de adverteerder onder de knop ‘Bekijk advertentie’ een voorbeeld van de advertentie zien. De adverteerder kan de advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaats advertentie’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de “advertentieovereenkomst”) tussen BMW Vergelijker en de adverteerder bij gratis advertenties tot stand. Bij betaalde advertenties komt de advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de advertenties is doorlopen.
 2. BMW Vergelijker bewaart alle gegevens van iedere advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in onze Privacyverklaring. Door middel van het contactformulier kan de adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen.

3.3. Periode dat een advertentie op de advertenties blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de advertenties staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de adverteerder de advertentie niet zelf verwijdert.  Voor advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze advertenties te zien krijgen, voor het plaatsen van uw advertentie.

Indien het product dat in de advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de advertentie wordt aangeboden eindigt de advertentieovereenkomst tussen u en BMW Vergelijker, en is BMW Vergelijker haar verplichtingen onder de advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

3.4. Opvallen

Bij het opmaken van de advertentie heeft de adverteerder de mogelijkheid om zijn advertentie te laten ‘opvallen’, ‘omhoog te plaatsen’, etc. De regels hiervoor zijn beschreven op de bijbehorende webpagina’s.

 1. Ontbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de advertenties zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van BMW Vergelijker of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra BMW Vergelijker de advertentieovereenkomst is nagekomen.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan BMW Vergelijker een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door BMW Vergelijker geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor advertenties in dezelfde rubriek, zoals door BMW Vergelijker van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingrecht zal BMW Vergelijker de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.


 1. Biedingen zijn niet bindend

5.1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een product of dienst in een advertentie niet bindend. Een adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

5.2. Indien de advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.

5.3. Het is niet toegestaan biedingen bij advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

 1. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een advertentie

6.1. Een adverteerder mag een gebruiker in een advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken.

6.2. Het is een adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden. In de in het prijsveld vermelde vraagprijs dienen alle voor de gebruiker onvermijdbare kosten(posten) te zijn in begrepen. Dit betekent dat alle kosten die de gebruiker noodzakelijkerwijs moet maken om het aangeboden product te kopen en te gebruiken, of de aangeboden dienst af te nemen, waaronder maar niet beperkt tot verplichte afleverkosten, belastingen, overschrijfkosten en (rij)klaarmaakkosten, in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen.

6.3. adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een advertentie.

 1. Melden van illegale of inbreukmakende advertenties aan BMW Vergelijker

7.1. Meldingen van advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

 1. Het Formulier Melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2). advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben.
 2. Misbruik van het Meld aan BMW Vergelijker-systeem wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen.

7 .2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

 1. De informatie die in het Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die de advertentie meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen de advertentie die moet worden verwijderd te identificeren.
 2. Zodra BMW Vergelijker voor de eerste maal een volledig en juist ingevulde Formulier Melding van Inbreuk heeft ontvangen, kunnen latere meldingen eenvoudig via e-mail naar BMW Vergelijker verstuurd worden.
 3. Wij geven geen garanties

8.1. adverteerders en gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een advertentie op de advertenties plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. BMW Vergelijker geeft daarover geen garantie.

8.2. BMW Vergelijker kan u ook niet garanderen  dat de producten of diensten die door adverteerders op de advertenties worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

 1. Vrijwaring dienst advertenties en beperking aansprakelijkheid BMW Vergelijker

9.1. Iedere gebruiker vrijwaart BMW Vergelijker voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een advertentie,
(ii) het gebruik van via de advertenties gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de advertenties aangeboden diensten; en
(iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) advertentie en/of het geleverde product.

9.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van BMW Vergelijker zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

 1. Wijzigingen

10.1. BMW Vergelijker kan de advertenties of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de advertenties en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

10.2. BMW Vergelijker kan de prijzen van de betaalde advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de adverteerder het recht deze advertentieovereenkomst te beëindigen. Op de advertentietarieven pagina vind je een overzicht van rubrieken en eventuele kosten voor het plaatsen van een advertentie.

 1. De advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

11.1. BMW Vergelijker kan de advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden.

11.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je BMW Vergelijker automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

11.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere advertenties te promoten op advertenties van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de advertentie bevatten.

11.4. De opmaak van advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

11.5. De advertenties bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de advertenties van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een advertentie. BMW Vergelijker heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze advertenties. Op deze advertenties gelden de (privacy)regels van die betreffende advertenties.

 1. Auto’s
 2. Regels voor het plaatsen van advertenties

1.1.  In iedere advertentie mag maar één auto worden aangeboden. Het is dus niet toegestaan meerdere auto’s in één advertentie aan te bieden en/of na verkoop van de auto de advertentie te hergebruiken voor een andere auto.

1.2. Indien de auto die in de advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de advertentie te worden verwijderd.

1.3. De tekst, prijs, eigenschappen en foto in de advertentie dienen overeen te komen met de aangeboden auto. Het is niet toegestaan om in het prijsveld in de advertentie alleen de aanbetaling voor de auto te vermelden of een prijs per maand (lease). Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken anders dan van de aangeboden auto zelf (bijvoorbeeld een foto van de advertenties van het automerk of een foto uit een catalogus).

1.4. Iedere advertentie dient in de juiste (merk) rubriek geplaatst te worden. Het is niet toegestaan om andere merken en modellen in de advertentie te vermelden dan het merk en het model van de auto die in de advertentie wordt aangeboden. Het is dus ook niet toegestaan om in de advertentie alle andere merken en modellen te vermelden die de adverteerder (mogelijk) aanbiedt.

1.4.1. Het is niet toegestaan om in de groep Auto’s een advertentie te plaatsen waarin geen auto te koop wordt aangeboden. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan een advertentie ‘auto te koop gevraagd’ in de groep Auto’s te plaatsen. Deze dient geplaatst te worden in de Auto Inkoop rubriek in de groep Auto Diversen. Tevens is het niet toegestaan in de groep Auto’s advertenties te plaatsen voor autoverzekeringen en overige auto-gerelateerde diensten.

1.4.2. Het is in advertenties niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere advertenties met rubrieksadvertenties voor auto’s.

 1. Betaalde advertenties
 2. Betalingen

1.1.  Bij het kiezen van de rubriek of opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt. Op de advertentietarieven pagina vind je een overzicht van rubrieken en eventuele kosten voor het plaatsen van een advertentie.

1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is BMW Vergelijker gerechtigd om de geplaatste advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. BMW Vergelijker is gerechtigd om uw gebruik van de dienst Betaal met een klik en/of andere diensten op te schorten of te beëindigen indien incasso’s door uw toedoen niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden. BMW Vergelijker is gerechtigd in dat geval uw rekeningnummer te blokkeren voor toekomstige incasso-opdrachten op BMW Vergelijker.

1.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is BMW Vergelijker tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is BMW Vergelijker gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van BMW Vergelijker voor de betreffende adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de adverteerder komen.

1.4. BMW Vergelijker kan (onderdelen van) de advertenties en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

1.5. Omzetbelasting

BMW Vergelijker brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van BMW Vergelijker, tenzij anders wordt vermeldt op de advertenties. Een elektronische factuur kan door iedere gebruiker worden verkregen door in zijn ‘Mijn BMW Vergelijker’ account aan te geven dat een maandelijkse factuur per e-mail gewenst is. Iedere gebruiker die in zijn ‘Mijn BMW Vergelijker’ account aangeeft een maandelijkse factuur per e-mail te willen ontvangen, gaat expliciet met elektronische facturering akkoord. De maandelijkse factuur betreft alle betalingen die online via onze advertenties zijn gedaan, tijdens de maand voorafgaand aan de factuurdatum.

12. Regels omtrent Direct Verkopen 

12.1 Verkoper is iemand die via BMW-Vergelijker een voertuig te koop heeft aangeboden na akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden.
12.2 Koper is een eigenaar van een bedrijf dat voertuigen inkoopt via BMW-Vergelijker na akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden.
12.3 Door gebruik te maken van de dienstverlening van BMW-Vergelijker gaan de Verkoper en Koper akkoord met de onderhavige Algemene Voorwaarden. Het is zowel de Verkoper als Koper bekend dat persoonsgegevens te allen tijde gewaarborgd zijn en niet aan derden zullen worden verstrekt buiten het Verkoopcontract om.

12.4 BMW-Vergelijker is niet verantwoordelijk voor het opstellen van een koopcontract.
12.5 De Koper is verantwoordelijk om het voertuig nader te inspecteren op gebreken alvorens overgaan tot een koopovereenkomst. BMW-Vergelijker is niet aansprakelijk voor kosten bij nalatigheid van de Koper bij een voertuiginspectie.

12.6 Het bod van de Koper is gebaseerd op de informatie die de Verkoper heeft aangeleverd. Wanneer bij fysieke inspectie blijkt dat het voertuig gebreken vertoont die niet vermeld waren kan de Koper het bod aanpassen. De Verkoper is niet verplicht om met dit herziene bod akkoord te gaan. BMW-Vergelijker is in geen aansprakelijk voor eventuele kosten die door de Verkoper gemaakt zijn om het voertuig naar de Koper te brengen.

Omhoog